مزایای فن آوری سنسور جریان هوا و کنترل کیفیت

24

25

تراشه ما را به طور عمده انتخاب کنید ممس تراشه میکرو

ساختار اصلی محصول

فیلم داغ ممس واحد حسگر میکرو تراشه
حسگر دما
مدار الکترونیکی

24

مقایسه موج خروجی MAF با OE

25

مقایسه زمان پاسخ MAF با OE

تقسیم به 19 بخشهایی که ما سیگنال خروجی MAF را آزمایش می کنیم تا هر بخش را در داخل تأیید کنیم .

توزیع گرما در حال کار از ممس تراشه های تحت محیط پویا و ساتاتیک

24

توزیع حرارتی بدون شرایط جریان هوا

25

توزیع حرارتی با شرایط جریان هوا

انتخاب کنید ممس تراشه mircro با مدارهای دیجیتال رایانه ای که سیگنال دقیق را کنترل می کنند ، موثرترین راه حل برای اطمینان از بهترین حالت نسبت سوخت است.


زمان ارسال: ژانویه -20-2021