تولید

تولید

7

محصول گذشت دو برابر تست 100٪: 100٪ تست پس از مهر و موم محصول نیمه آماده + 100٪ تست محصول نهایی قبل از تحویل به انبار. قبل از خروج هر محصول از کارخانه ، از کنترل موثر کیفیت محصول اطمینان حاصل کنید.

12 خطوط تولید اتوماتیک.

ساخت دیجیتال ERP MES سیستم کنترل مدیریت.

5.5 ظرفیت تولید حسگر میلیون قطعه در سال.

پیاده سازی IATF16949 سیستم مدیریت کیفیت.

در سایت 6S سیستم مدیریت ناب

سیستم تست و تشخیص اتوماتیک کامپیوتر.

9

9

10

8

11

10